• Multimove

    wij zijn er klaar voor !
  • TITANS BASKETBALL

    Bonheiden - Rijmenam - Keerbergen

ons privacy beleid

1. Algemeen

Titans Basketball hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Titans Basketball houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je
persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je
persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen
attent maken en deze willen respecteren.
Als Titans Basketball  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het
doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op
te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Titans Basketball
Zetel: Ravennestlaan 5 – 2820 Bonheiden
Emailadres: secretariaat@titansbasketball.be

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Titans Basketball verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en
rechtsgronden :
- om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Titans Basketball (uitvoering overeenkomst)
- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
- Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

1.2 Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende
doelstellingen :
• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
• Rijksregisternummer
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

1.3 Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je
persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan
is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze
toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de
verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

1.4 Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

1.5 Bewaartermijn
Titans Basketball bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Titans Basketball verbindt zich ertoe de gegevens niet
langer bij te houden tot 1 jaar na het eindigen van het lidmaatschap of overeenkomst om samen te werken of
zolang de geïnteresseerde zich niet uitschrijft uit de mailinglist.

1.6 Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
• Alle personen die namens Titans Basketball van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.7 Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.
Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons
of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht
direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

1.8 Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct
contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

1.9 Wijziging privacyverklaring
Titans Basketball  kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 19 juli 2019